Yazar arşivleri: admin

Boşanan Erkeği Geri Getirme Duası

Sevdiğiniz kişinin adını, bir soğanın tohumuna yazın. Üzerine bir Fatiha bir Yasin okuyun. Tohumu yeni bir saksının içerisine gömün. Bu saksıyı sevdiğiniz kişinin evinin bulunduğu yöne pencereye koyun. Soğan tohumu yeşerinceye kadar, her gece gündüz bu saksıdaki kökün üzerine sevdiğiniz kişinin adını niyetinizi belirterek Yasin ve Fatiha okuyun.

Birine Kendini Çok Sevdirme Duası

Aşağıdaki ayet-i kerimeleri yazıp üzerinde taşıyan ve günlük .. defa okuyan kimse kendini sevdirmek istediği birine; eşine, nişanlısına, erkek arkadaşına veya dilediği birine etki ederek onu tesiri altına alır. Ayetler şunlardır:
Zalike takdirul azizil alim*
Ve alellâhi fel-yetevekkelil-mü’minûn*
Ve la tahsebennellâhe ğafilen ammâ ya’melüz zâlimûn*
Ve in teuddû ni’metellâhi lâ tuhsûhâ*
Ve kadâ rabbüke ellâ ta’büdû illâ iyyâhü*
Tenzîlen mimmen halekal erda ves semâvâtil ulâ*
Errahmânü alel arşistevâ*
Lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil ardi ve mâ beynehümâ ve mâ tahtes serâ*
Yevme lâ yenfeu mâlün ve lâ benûn*
İllâ men etellâhe bi kalbin selîm*
İ’tina tav-an ev kerhen kâletâ âteynâ tâıîn*
Ve ma halaktul cine vel inse illa li ya’budun*
Mâ urûdu minhüm min rızkin ve mâ urîdü en yut’imûn*
İnnellâhe hüver rezzâku zül kuvvetil metîn*
Ve fis semâi rızkuküm ve mâ tûadûn*
Fe ve rabbis semâi vel ardi innehû lehakkun misle mâ enneküm tentikûn*

Eşler Arasındaki Sıcaklık için Dua

Erkekle kadın arasında sıcaklık olması için hazırlanan etkili uygulamalardır. Genel olarak karşı cinsten beklenen ilgi alakayı göremeyen kişilerin çok sık tercih ettiği çalışmalardır. Güçlü etkileriyle bilinir. Aşağıda verilen duayı … zamanında … kez okuma yaparak niyetinizi bu yönde yapabilirsiniz.
Ahharahâ sehhahû yümsikünâ innellâhe yümsiküs semâvâti vel erda en tezûlâ ve kıyle yâ erdubleıy mâeki ve yâ semâü akliıy ve ğıydal mâü ve kadal emru küllemâ evkadû nâran lil harbi atfeehâllâhü ebced hevvez huttıy kelemen sa’fas karaşet sehaz dazığın eyyühel mâün nâzilü emsi ente min sulbi fülân ibni fülânete bi ızzetillâhi ve kudratihî ve bi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym*

Aşk ile Birini Kendine Bağlama Duası

Bir top kırmızı biberin çekirdekleri çıkarılarak kırkbir tanesi ayrılır ve diğerleri atılır. Her çekirdeğe bir Yasin suresi okunur ve bu çekirdekler tekrardan biberin içine doldurulur. Biber ateşe atılırken de “Bu biber nasıl yanarsa… o da benim için öyle yansın bana gelsin” denilir… gün süreyle bunu tekrarlamak gereklidir…

Bırakan Sevdiğimi Geri Getirme Duası

Ayrılan veya giden kimselerin ardından hazırlanabilecek etkili işlemler arasındadır. Duası … zamanında … defa okunur. Çok tesirli çalışmalardır. Duanın türkçe okunuşu aşağıdadır:
Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme fâtırıssemavati vel ardı âlimülgaybi veşşehadeti. Allahümme inni a’hedü ileyke ahden fî hazihil hayatid dünya inneke entellahü lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerike leke ve enne Muhemmeden abdüke ve resûlüke fela tekilni ilâ nefsi darfate aynin feinneke in tekilni ilâ nefsi tukarribüni minneşşerrî ve tüba’idunî minel-hayri ve inni lâ âsiku illâ birah-metike fec’al rahmetike II ahden indeke tufinihî yev-mel kıyameti inneke lâ tuhlifül-miâd..

Nişanlımın Annesine İstediğimi Yaptırma Duası

Birlikte olduğunuz kişinin; bu eşiniz, nişanlınız veya erkek arkadaşınızın annesi bile olabilir… kendinizi sevdirmek ve sizin isteklerinize razı gelmesi için okuma yapılan dualardır. Ayrıca; bu konuda kendini kanıtlamış üstad bilirler tarafında güçlü dualar sayesinde yapılan kişiye özel uygulamalarda vardır. Etkilileri oldukça güçlü ve tutma olasılıkları yüksektir.

Birini Karısından Ayırarak Kendine Aşık Etme Duası

İstenilen kişinin size aşık olması yönünde okunan veya yapılan tertiplerdir. Çok aşık olduğunuz ve kopamadığınız kimselerin sizinle birlikte olması için yapılır. Muskası hazırlanırken etkili dualar hazırlanır. Bu uygulama kişiye özel olarak yapıldığından tutma oranı oldukça yüksek ve etkilidir. Bir kimseyi eşinden, arkadaşından veya herhangi birinden ayırarak kendinize çekmeniz yönünde oldukça tesirlidir.